Monday, March 4, 2024

archiveStack Strategically

ArticlesDigital Transformation

คาดการณ์เทคโนโลยีที่จะกำหนดทิศทางธุรกิจในอีก 3 ปีข้างหน้า

รายงาน Accenture Technology Vision 2021 คาดการณ์กระแสอนาคตเทคโนโลยี ที่จะกระทบถึงองค์กรต่างๆ และต้องเร่งปรับและเปลี่ยนองค์กรในทุกภาคส่วน ในช่วง 3 ปีข้างหน้า