Monday, March 4, 2024

archiveSET

ตลาดหลักทัรพย์
FinTechNEWS

ตลาดหลักทัรพย์ ให้ข้อสังเกตพฤติกรรมการหลอกลวงลงทุน เตือนประชาชนระวัง

ตลาดหลักทัรพย์ ให้ข้อมูลเตือนประชาชน ระวัง การหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์ สร้างเรื่องลวงเกี่ยวกับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง แนะข้อสังเกตพฤติกรรมการหลอกลวงให้ลงทุน และระมัดระวังการถูกหลอกลวงให้ลงทุน

e-Proxy Voting
FinTechNEWS

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ชวนผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้ e-Proxy Voting

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ชวนผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้ e-Proxy Voting บริการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ สะดวก ปลอดภัย ลดโลกร้อน