Saturday, June 3, 2023

archiveiFWD

InsurTechNEWS

FWD ประกันชีวิต ออกประกันสุขภาพออนไลน์ใหม่ Easy E-Health อีซี่ อีเฮลท์

FWD ประกันชีวิต ออกประกันสุขภาพออนไลน์ใหม่ “Easy E-Health อีซี่ อีเฮลท์” เหมาจ่ายตามจริง รักษาตามใจ พร้อมส่วนลดเบี้ยฯปีต่อ 10% หากไม่มีเคลม

InsurTechNEWS

FWD ประกันชีวิต ใช้ AI เรียนรู้พฤติกรรมลูกค้า สร้างแพลตฟอร์มประกันออนไลน์ iFWD

FWD ประกันชีวิต ประกาศเปิดแพลตฟอร์มประกันออนไลน์ iFWD ใช้ปัญญาประดิษฐ์เรียนรู้พฤติกรรมลูกค้าและสร้างแคมเปญทางการตลาด ทำธุรกรรมออนไลน์ได้ด้วยตัวเองแบบครบวงจร คำนวณเบี้ย ซื้อ อนุมัติใน 5 นาที