Tuesday, May 30, 2023

archived-DATA

eGovernmentNEWS

ดีอีเอส – ดีป้า รายงานผลการดำเนินงานการใช้ d-DATA แก่นายกรัฐมนตรี

ดีอีเอส – ดีป้า รายงานผลการดำเนินงานการใช้ d-DATA แก่นายกรัฐมนตรี เชื่อมการทำงาน 3 เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมไทยในยุคดิจิทัล