Wednesday, May 22, 2024

archived-DATA

eGovernmentNEWS

ดีอีเอส – ดีป้า รายงานผลการดำเนินงานการใช้ d-DATA แก่นายกรัฐมนตรี

ดีอีเอส – ดีป้า รายงานผลการดำเนินงานการใช้ d-DATA แก่นายกรัฐมนตรี เชื่อมการทำงาน 3 เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมไทยในยุคดิจิทัล