Monday, June 24, 2024

archiveCollaboration

Workplaces
ArticlesDigital TransformationSpecial Report

เมื่อพื้นที่ทำงานไม่ตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานที่เปลี่ยนแปลงไป

พนักงานในไทยเชื่อว่า ออฟฟิศไม่ตอบโจทย์การใช้งานและไม่ได้ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งเลย์เอาต์ของออฟฟิศ การจัดที่นั่ง และห้องประชุมไม่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน และการระดมความคิด

ArticlesCollaborationHybrid Workplace

มารยาทสากล สำหรับการทำงานแบบ Hybrid Working

โพลีร่วมมือกับ Debrett’s องค์กรที่มีชื่อเสียงด้านมารยาทสมัยใหม่ ให้คำแนะนำสำหรับมารยาทสากลที่สำคัญๆ สำหรับ Hybrid Working ไม่ว่าที่บ้านหรือที่ทำงาน ซึ่งมีประเด็นที่ต้องรู้และปฏิบัติอย่างให้ความเคารพต่อผู้ร่วมทำงานหรือร่วมประชุม

ArticlesCollaborationTechnology

2566 ปีแห่งการสร้าง ความยืดหยุ่น การเชื่อมโยงทีมงาน และกลุ่ม Gen Z เพื่อการทำงานร่วมกัน

คาดการณ์เทรนด์การทำงานที่เปลี่ยนไป ที่ทุกท่านควรให้ความสนใจมากขึ้นในพ.ศ. นี้ จากผลของการทำงานแบบไฮบริด ทำให้องค์กรต้องคิดภึง ความยืดหยุ่น การเชื่อมโยงทีมงาน และกลุ่ม Gen Z ในการทำงานร่วมกัน