Sunday, March 26, 2023

Hybrid Workplace

Hybrid
ArticlesHCIHybrid Workplace

ความร่วมมือของ HR กับ IT เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้การทำงานแบบไฮบริด

"ลองพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายไอทีจำเป็นต้องผนึกพลังกันเพื่อให้ประสบการณ์ที่ดีของพนักงาน Hybrid เป็นหัวใจสำคัญของการตัดสินใจด้านไอทีทั้งหมด การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ที่กินเวลามากกว่าสองปีที่ผ่านมา...