Friday, March 31, 2023

HCI

Hybrid
ArticlesHCIHybrid Workplace

ความร่วมมือของ HR กับ IT เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้การทำงานแบบไฮบริด

"ลองพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายไอทีจำเป็นต้องผนึกพลังกันเพื่อให้ประสบการณ์ที่ดีของพนักงาน Hybrid เป็นหัวใจสำคัญของการตัดสินใจด้านไอทีทั้งหมด การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ที่กินเวลามากกว่าสองปีที่ผ่านมา...
HCI
ArticlesData ManagementHCIInfrastructure

ความท้าทาย 2 ประการ สำหรับองค์กรยุคดิจิทัล

"ขอประเมินถึง ความท้าทาย 2 ประการ ที่องค์กรดิจิทัลยังคงต้องเผชิญ หนึ่งคือ การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานไปสู่...
Case StudyHCIInfrastructureTechnology

PCC ยกเครื่องโครงสร้างพื้นฐานด้วย HCI

"PCC ยกเครื่องโครงสร้างพื้นฐานด้วย HCI ช่วยให้การบริหารจัดการและกระบวนการทำงานต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลง 20...