Monday, March 27, 2023

archiveChatGPT

AIArticles

เปิดเหตุผลที่ ChatGPT สั่นสะเทือนโลก AI

เบิร์น เอลเลียต รองประธานฝ่ายวิจัย การ์ทเนอร์ อิงค์ วิเคราะห์ถึงเหตุผลที่ ChatGPT สั่นสะเทือนโลก AI รวมถึง รูปแบบการใช้ ChatGPT ในองค์กร และข้อกังวลด้านจริยธรรมเมื่อต้องการใช้เอไออย่างมีจริยธรรม