Friday, June 2, 2023

archiveBusiness Model Canvas

ArticlesColumnistSupon Phrommaphan

Analysis Digital Customer Behaviors and New Industry Models

ในคลาสการบรรยายเรื่อง Analysis Digital Customer Behaviors and New Industry Models ได้ข้อสรุปที่น่าสนใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและเข้าใจผู้บริโภคในเชิงลึก โดยเฉพาะผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ที่ต้อง รู้เรา รู้เขา และรู้จักการใช้เครื่องมือ ในการทำธุรกิจ จึงจะประสบความสำเร็จได้