Wednesday, July 24, 2024

archiveACIS

ArticlesCybersecurity

3 แนวโน้มความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 2022-2024

ประเมิน 3 แนวโน้ม Cybersecurity ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ปี 2022-2024 ประกอบด้วย 1. Digital Inequality and Cyber Vaccination 2. Supply Chain Cyber Attacks and CMMC และ 3. Remote Working Challenge and Zero Trust ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก 3 ปี