Wednesday, July 24, 2024

archiveAccenture

NEWS

สร้างกลยุทธ์ ด้วยการหาความสัมพันธ์ของ งาน เทคโนโลยี แบรนด์ และโลกของตัวเอง

รายงานฟยอร์ดเทรนด์ของเอคเซนเชอร์ชี้ ธุรกิจควรปรับวิธีคิดใหม่เรื่องกลยุทธ์การเติบโต เมื่อผู้คนต้องทบทวนความสัมพันธ์ที่มีกับงาน เทคโนโลยี แบรนด์ และโลกของตัวเอง

ArticlesDigital Transformation

คาดการณ์เทคโนโลยีที่จะกำหนดทิศทางธุรกิจในอีก 3 ปีข้างหน้า

รายงาน Accenture Technology Vision 2021 คาดการณ์กระแสอนาคตเทคโนโลยี ที่จะกระทบถึงองค์กรต่างๆ และต้องเร่งปรับและเปลี่ยนองค์กรในทุกภาคส่วน ในช่วง 3 ปีข้างหน้า