Wednesday, April 24, 2024
NEWS

OCEAN LIFE ไทยสมุทร สนับสนุนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

OCEAN LIFE ไทยสมุทร สนับสนุนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ร่วมมอบเงินสร้างศูนย์ช่วยเหลือฟื้นฟูฯ และกิจกรรม TAB RUN FOR THE BLIND 2023

มจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดย สมรัฐ กุลจารุโอภาส Senior Vice President Marketing เผยว่า ตามที่บริษัทได้เดินหน้านโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ชื่อ “Sustainable with Love หรือ รักคือพลังสร้างความยั่งยืน

ประกอบด้วย 3 แกนหลักคือ Health, Wealth และ World โดยในด้าน World คือ การร่วมดูแลโลกและสังคมตามแนวทาง ESG ซึ่งบริษัทได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมขององค์กร สมาคม และชุมชนต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลาย สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม เสมอภาค มีชีวิตที่มีคุณค่าและมีความสุข

ล่าสุด OCEAN LIFE ไทยสมุทร ได้ให้การสนับสนุนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ด้วยการร่วมสมทบทุนสร้างศูนย์ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และเสริมพลังคนตาบอด เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมในการเสริมสร้างพลังให้คนตาบอดในทุกมิติ ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพคนตาบอดลดช่องว่างต่างๆ ให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้

โอกาสเดียวกันนี้ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ TAB RUN FOR THE BLIND 2023 จัดขึ้นเมื่อ 22 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ลานอเนกประสงค์ใต้สะพานพระราม 8 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแล้ว

ยังเป็นกิจกรรมที่สร้างเจตคติเชิงบวกและความเข้าใจที่ถูกต้องของคนในสังคมเกี่ยวกับคนตาบอดอีกด้วย และที่สำคัญยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ใช้ระดมทุนสร้างศูนย์ช่วยเหลือฯ ให้เสร็จสมบูรณ์ในที่สุด โดยภายในงาน OCEAN LIFE ไทยสมุทร ได้ร่วมสนับสนุนของที่ระลึกให้กับผู้ชนะการแข่งขัน เปิดบูธสนับสนุนน้ำดื่ม

และมอบบริการสุดพิเศษ OCEAN LIFE SAVER บริการข้อมูลช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับนักวิ่งที่สนใจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ หรือโรคประจำตัวกำเริบ ผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือจะสามารถ Scan QR Code ที่ติดไว้ในอุปกรณ์ใกล้ตัวผู้ป่วย และสามารถให้ความช่วยเหลือได้ถูกต้องทันท่วงที สนใจสามารถดูรายละเอียด OCEAN LIFE SAVER

OCEAN LIFE ไทยสมุทร เป็นองค์กรที่คำนึงถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยเฉพาะการสนับสนุนความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของบุคลากรในองค์กร Diversity and Inclusion (D&I) ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้พิการมีความมั่นคงในชีวิต

โดยใช้ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพอย่างสุจริต สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง ครอบครัว และเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ ส่งผลให้ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ในระดับดีเด่น จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปีที่ผ่านมา