Saturday, April 20, 2024
Movement

เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Elon University เข้าร่วมกิจกรรม TIDLOR Culture Wow

ริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR นำโดย เบอร์นาร์ด โช (แถวกลาง ที่ 7 จากขวา) ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนชาวเงินติดล้อต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Elon University ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 33 ท่าน

ในกิจกรรม TIDLOR Culture Wow เพื่อร่วมแบ่งปันแนวทางการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างธุรกิจของ บมจ. เงินติดล้อให้แข็งแกร่ง และยังแนะนำแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมการทำงานของแผนกต่างๆ พร้อมพูดคุยถาม-ตอบ อย่างเป็นกันเอง ถึงแนวทางการบริหารธุรกิจและวิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมที่ใช้ได้จริงกับผู้บริหารและทีมงานอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้หลักสูตร TIDLOR Culture Wow และ TIDLOR Culture Camp ภายใต้โครงการ TIDLOR Academy จัดขึ้นสำหรับบุคคลและบริษัทภายนอกที่สนใจการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ผ่านแนวคิดและประสบการณ์จริงในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยวัฒนธรรมองค์กรในแบบฉบับเงินติดล้อ เพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถเยี่ยมชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tidlor.com/academy