Friday, December 8, 2023
AINEWSTechnology

พบ 3 ปัจจัยทางเทคโนโลยี ส่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต

NTT DATA Technology

รายงาน NTT DATA Technology Foresight พบ 3 ตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต คือ การเติบโตที่ขับเคลื่อนโดยไอที, การก้าวข้ามจุดเปลี่ยนด้วยไอที และอนาคตของไอที

ริษัท เอ็นทีที เดต้า เปิดเผย รายงานคาดการณ์เทรนด์เทคโนโลยี ประจำปี 2566 (NTT DATA Technology Foresight 2023) ซึ่งได้จากการรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาธุรกิจที่กำลังเติบโต และใช้ประโยชน์จากการพัฒนาด้านไอที ในการทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่อนาคต

ผลการศึกษาพบ 3 ปัจจัยด้านไอทีและเทคโนโลยีที่สำคัญ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต ประกอบด้วย การเติบโตที่ขับเคลื่อนโดยไอที, การก้าวข้ามจุดเปลี่ยนด้วยไอที และอนาคตของไอที ในรายงานยังประเมินถึง 3 เทรนด์เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก แนะประยุกต์ใช้ยกระดับประสิทธิภาพธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

3 ตัวแปรด้านไอทีสร้างการเติบโตทางธุรกิจ

1. การเติบโตที่ขับเคลื่อนโดยไอที (Growth Driven by IT)

เทคโนโลยีเป็นตัวแปรสำคัญของการเติบโตของธุรกิจ เป็นตัวช่วยขับเคลื่อนและกำกับดูแลธุรกิจ เปรียบเสมือนจุดเชื่อมต่อในการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เป็นเครื่องมือช่วยให้การตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้น

โดยเฉพาะ เทคโนโลยี AI ที่จะเข้ามามีบทบาทสนับสนุนการตัดสินใจขั้นสูงอย่างชาญฉลาด ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านการทำงานและการทำธุรกิจมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ไอทียังมีส่วนในการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์เพิ่มสูงขึ้น

2. ก้าวข้ามจุดเปลี่ยนด้วยไอที (Borders Transcended by IT)

ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี จะมีขีดความสามารถในการก้าวข้ามอุปสรรคได้สูง การประยุกต์ใช้ Smart Things สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่กระบวนการผลิตที่เน้นการบริหารจัดการทุกอย่างผ่านสมาร์ทโฟน ช่วยสร้างอำนาจการแข่งขันให้สูงขึ้น

บริษัทที่ชำนาญในการใช้ไอทีจะสามารถสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ สามารถบริหารจัดการงานที่หลากหลายได้จากศูนย์กลาง ช่วยประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถก้าวข้ามไปสู่โลกแห่งอนาคต เพื่อค้นหาโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ

3. อนาคตของไอที (The Future of IT)

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเป็นความท้าทายที่สำคัญ สิ่งแรกคือ การรักษานวัตกรรมทางเทคโนโลยี จุดกำเนิดของของการเติบโตทางธุรกิจ โดยบริษัทที่ให้บริการด้านไอทีจะถูกคาดหวังให้ปฏิบัติตามกฎกติกาใหม่ๆ เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมโลกไปพร้อมกับการบูรณาการสังคมมนุษย์

เนื่องจากมีบทบาทพื้นฐานในสังคมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การพิสูจน์ที่มาของข้อมูลถูกให้ความสำคัญมากขึ้น ควบคู่ไปกับการรักษาปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปในอนาคต

เอ็นทีที เดต้า มองว่าไอทีจะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในสังคม และขยายขอบเขตของกิจกรรมเพื่อความเป็นไปได้ในโลกอนาคตอย่างต่อเนื่อง

NTT DATA Technology

3 เทรนด์เทคโนโลยี

ทั้งนี้ในรายงาน NTT DATA Technology Foresight ยังมีการประเมินถึง เทรนด์เทคโนโลยี ที่ผ่านการวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาด้านไอที และคาดการณ์ถึงผลกระทบต่อกลยุทธ์องค์กร โดยเน้นไปที่แนวโน้มเทคโนโลยี ดังนี้

1. เทคโนโลยีกระแสหลักที่สนับสนุนการเติบโต (Growth-Supporting Mainstream Technology)

เทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมไอทีอย่างต่อเนื่อง และเป็นตัวกำหนดทิศทางของการเกิดสาธารณูปโภคใหม่ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ประกอบไปด้วย

  • เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ( AI) จะเข้ามาช่วยยกระดับของสิ่งต่างๆ ให้กลายเป็น “Smart”
  • การรวบรวมข้อมูล (Data condensation) และการปรับปรุงซอฟต์แวร์จะเป็นตัวช่วยเร่งความเร็วในการพัฒนาในทุกมิติ
  • เทคโนโลยี Cloud จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาของสรรพสิ่ง และจะมีส่วนสำคัญในการทรานส์ฟอร์ม
2. การก้าวผ่านการเติบโตทางเทคโนโลยี (Border-Transcending Growth Technology)

การเติบโตของเทคโนโลยีในอนาคตอันใกล้ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการทดลองและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันช่องว่างของความแตกต่างที่อาจจะเกิดขึ้น ประกอบด้วย

  • การใช้โครงสร้างพื้นฐานสำหรับใช้งานในอวกาศช่วยก้าวข้ามอุปสรรคที่โลกเผชิญ
  • เทคโนโลยี Robotics ช่วยนำไปสู่องค์ความรู้อย่างแท้จริง
  • โลกเสมือนจะรวมเข้ากับผู้คนได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น
3. เทคโนโลยีที่เกิดใหม่เพื่อโลกอนาคต (Future-Pioneering Emerging Technology)

เทคโนโลยีพื้นฐาน เริ่มเกิดขึ้นผ่านความพยายามในการศึกษานวัตกรรมในอนาคตอันใกล้ เอ็นทีที เดต้า ได้คาดการณ์ขอบเขตและความเป็นได้รวมถึงศักยภาพของเทคโนโลยีไว้ดังนี้

  • คอมพิวเตอร์ Next-gen จะทำให้ไอทียังคงเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของโลกและธุรกิจ
  • อุตสาหกรรม IT จะทำให้แนวคิดการลดคาร์บอนเป็นจริงได้
  • Bioinformatics (ชีวสารสนเทศ) จะขยายเป็นวงกว้างในอนาคต

รายงานฉบับดังกล่าว เป็นการแบ่งปันมุมมองการพัฒนาทั้งในระยะกลาง และระยะยาว และสนับสนุนองค์กรในการวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับอนาคตช่วยองค์กรสร้างวิสัยทัศน์ที่ยั่งยืน เปรียบเสมือนเป็นเข็มทิศสู่อนาคต ให้สามารถรับมือกับสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและมีนัยสำคัญ

ทำให้การแข่งขันทวีความรุนแรงในหลายกลุ่มธุรกิจ ท่ามกลางปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาด้านพลังงาน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ตามมุมมองระยะกลางถึงระยะยาวเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรในการยืนยันสถานะขององค์กรในตลาดโลก

เป็นหนึ่งในคู่มืออัพเดทเทรนด์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถให้ธุรกิจสามารถก้าวทันการแข่งขันในโลกยุคใหม่

Leave a Response