Sunday, July 21, 2024
NEWS

เคทีซี หนุนความเท่าเทียมในสังคม ให้สวัสดิการพนักงานอย่างเท่าทียมทุกเพศ

Background vector created by rawpixel.com - www.freepik.com

เคทีซีร่วมหนุน ความเท่าเทียม ในสังคม ขอดูแลสวัสดิภาพคู่ชีวิตของพนักงานที่มีความหลากหลายทางเพศและคู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน เป็นสถาบันการเงินแห่งแรกในไทย

ะเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี เปิดเผยว่า “เคทีซีให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยเฉพาะการให้ โอกาส และ ความเท่าเทียมในสังคม ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

ระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผ่านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างเท่าเทียม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมบนพื้นฐานการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึง ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality)

ทั้งในเรื่องการจ้างงานเพื่อลดช่องว่างในตลาดแรงงาน การปฏิบัติต่อบุคลากรในองค์กรทุกเพศ ทุกคนอย่างเท่าเทียม และคำนึงถึงทุกแง่มุมในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการแต่งงาน สุขภาพ ครอบครัว และความก้าวหน้าในอาชีพมาโดยตลอด”

“วันนี้เคทีซีจึงขอเป็นสถาบันการเงินตั้งต้นที่ได้มีโอกาสดูแลและมอบความห่วงใยให้กับบุคลากรเคทีซีที่มี คู่ชีวิตเพศเดียวกันโดยกำเนิด และอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว อีกทั้งช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน โดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องไม่มีคู่สมรสหรือคู่ชีวิตอยู่ในปัจจุบัน

และคู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน อันได้แก่ บุคคลต่างเพศที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาโดยเปิดเผย แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย โดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องไม่มีคู่สมรสหรือคู่ชีวิตอยู่ในปัจจุบัน

โดยทุกกลุ่มจะได้รับสิทธิเหมือนคู่สมรสทุกประการ อาทิ สวัสดิการประกันสุขภาพทุกระดับตำแหน่ง เงินสวัสดิการช่วยเหลือกรณีแต่งงานและกรณีครอบครัวเสียชีวิต การปฏิบัติที่เท่าเทียมต่อความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+) ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งจุดยืนของเคทีซี เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยอย่างยั่งยืน”

ภาพประกอบ: Background vector created by rawpixel.com – www.freepik.com