Wednesday, April 24, 2024
Movement

ITEL คว้า CGR 5 ดาวระดับ ดีเลิศ ประจำปี 2566 ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3

ริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL ผู้ให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง ให้บริการติดตั้งโครงข่าย และให้บริการพื้นที่ศูนย์สำรองข้อมูลหรือดาต้า เซ็นเตอร์ (Data Center) ได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากการสำรวจด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023 :CGR) ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินรวมทั้งสิ้น 782 บริษัท

ผลการประเมินนี้สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และดำเนินงานตามกรอบการบริหารจัดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลในมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) ภายใต้การดำเนินธุรกิจอย่าง “เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน” เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินงานของบริษัทฯ ขยายกรอบความเป็นวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญคู่ควรแก่การไว้วางใจ ไปสู่การส่งมอบคุณค่าที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจอย่างยั่งยืน