Tuesday, June 25, 2024
eGovernmentNEWS

ดีอีเอส-ดีป้า ปั้นซีอีโอยุคดิจิทัลสำเร็จอีกรุ่น Digital CEO รุ่นที่ 4

ดีอีเอส-ดีป้า ปั้นซีอีโอยุคดิจิทัลสำเร็จอีกรุ่น Digital CEO รุ่นที่ 4 พร้อมเปิดเวทีโชว์มุมมองผู้นำยุคใหม่ พาขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัลมั่นคง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดพิธีสำเร็จหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานในพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตรพร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาพิเศษแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรฯ

โดยภายในพิธีมีการนำเสนอผลงานของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฯภายใต้แนวคิด “Digital Thailand Transformation in 2025” เปิดไอเดียขับเคลื่อนประเทศด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่อยอดการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เผยว่า หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) เป็นหลักสูตรที่ ดีป้า ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 4 สร้างผู้นำดิจิทัลมากกว่า 300 ท่าน จากหลากหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนโลก

โดยเน้นการต่อยอดองค์ความรู้ การบริการจัดการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี รวมถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจสังคมยุคใหม่ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายผู้บริหารภาครัฐและเอกชนในการบูรณาการต่อยอดการพัฒนาประเทศต่อไป

ในการนี้ สำหรับพิธีสำเร็จหลักสูตรฯได้มีการนำเสนอผลงานของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฯภายใต้แนวคิด “Digital Thailand Transformation in 2025” ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสู่ยุคดิจิทัล 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ Digital Society การส่งเสริมให้เกิดชุมชนและสังคมดิจิทัล Digital Manpower การพัฒนากำลังคนดิจิทัลของประเทศ Digital Transformation การสร้างเสริมและเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล และ Digital Economy การส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัล

ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายด้าน เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน และให้ข้อเสนอแนะอย่างเข้มข้น อาทิ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง มรว.จัตุมงคล โสณกุล รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร เนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทศพล เพ็งส้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการกำกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สฤษดิ์ วิฑูรย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธาน สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) เกศรา มัญชุศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปฐมภพ สุวรรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ฯลฯ

นอกจากนี้ ดีป้า ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะดิจิทัลครอบคลุมทุกกลุ่มคนอย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทยอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ดีป้ามีแผนที่จะเปิดรับสมัครผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 5 เร็ว ๆ นี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook depa Thailand หรือ ทางเว็บไซต์ www.depa.or.th