Monday, June 24, 2024
NEWS

เปิด 10 สาขาวิชาเฉพาะทาง ของม.เชียงใหม่ ที่ติดอันดับโลก

ผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาทั่วโลกรายสาขาวิชา โดย QS World University Rankings by Subject 2022 มช.ติดอันดับโลก มีสาขาวิชาเฉพาะ มากที่สุด 10 สาขาวิชา เป็นอันดับ 3 ของประเทศ

ากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขาวิชา ประจำปี 2022 โดย QS World University Rankings การจัดอันดับสถาบันการศึกษาทั่วโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ในปีนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มี สาขาวิชาเฉพาะ ที่ติดอันดับโลกจำนวนทั้งสิ้น 10 สาขาวิชา จากทั้งหมด 51 สาขาวิชา มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ จากสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการจัดอันดับ 1,300 แห่งจากทั่วโลก

โดย 10 สาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย สาขาเกษตรกรรมและป่าไม้, การพยาบาล, เภสัช, แพทยศาสตร์, เคมี, บริหารธุรกิจ, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมเครื่องกล การบินและการผลิต และ วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

ซึ่งสาขาวิชา เกษตรกรรมและป่าไม้ ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 151-200 ของโลก เป็นอันดับดีที่สุดและเป็นอันดับเป็นที่ 2 ของประเทศ รวมถึงในปีนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับเพิ่มเข้ามา 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อันดับที่ 451-460 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ อันดับที่ 601-650 และ สาขาวิชาการพยาบาล อันดับที่ 151-170 ของโลก

นอกจากนั้น ในการจัดอันดับ สาขาวิชาหลัก สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา คือ สาขาวิชา ชีววิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Life Sciences & Medicine) เป็นอันดับที่ 353 ของโลก จากเดิมอันดับที่ 385

และมีสาขาวิชาหลักที่ได้รับการจัดอันดับในปีนี้เพิ่มคือ ศิลปะและมนุษยศาสตร์ (Art & Humanities) และสังคมศาสตร์และการจัดการ (Social Sciences & Management) โดยได้รับการจัดอันดับที่ 401-450 ของโลก

สำหรับตัวชี้วัดของการจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject ปี 2022 ประกอบด้วย

1) Academic reputation ชื่อเสียงด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย

2) Employer reputation ทัศนคติของผู้จ้างงานต่อบัณฑิตของแต่ละมหาวิทยาลัย

3) Research citations per paper สัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

4) H-index จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ และการอ้างอิง

5) International Research Network (ตัวชี้วัดใหม่สำหรับสาขาวิชาหลักเท่านั้น)

โดยน้ำหนักการให้คะแนนในแต่ละตัวชี้วัดแตกต่างกันไปตามสาขาวิชา