Sunday, July 21, 2024
CIO TalkVideos

CIO World Business Talk: EP13 Smart Hospital ของโรงพยาบาลวิมุต

สัมภาษณ์ พีระพงศ์ เจริญพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายไอที โรงพยาบาลวิมุต ในการเตรียมความพร้อมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที คน กระบวนการ และเทคโนโลยี ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ

CIO World Business มีโอกาสสัมภาษณ์ พีระพงศ์ เจริญพงศ์ ในหลายๆ ประเด็นเกี่ยกับ Smart Hospital ผ่านกรณีศึกษาและองค์ความรู้ของผู้บริหารไอทีจากโรงพยาบาลวิมุต

พีระพงศ์ ให้นิยามคำว่า Smart Hospital ในภาพรวมของอุตสาหกรรมการแพทย์และโรงพยาบาลในสายตาของ รวมถึงในความหมายของโรงพยาบาลวิมุต

นอกจากนั้น ยังได้เรียนรู้กรณีศึกษา วิธีการแปลงยุทธศาสตร์ทางธุรกิจมาสู่แผนการปฏิบัติงานด้านไอทีอย่างไร การเตรียมตัวสร้างความพร้อมของระบบ เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ หรือก้าวไปสู่ Smart Hospital ของโรงพยาบาลวิมุต ในมิติหลักๆ เรื่อง คน กระบวนการ และเทคโนโลยี ทำอะไรอย่างไรบ้าง

รวมถึง ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม บนการเดินทางไปสู่ Smart Hospital แผนกไอทีทำงานมีประสิทธิภาพและการให้บริการเป็นอย่างไร การทำงานและการให้บริการลูกค้า คนไข้ เป็นอย่างไร

และ ข้อคิดและคำแนะนำสำหรับ CIO กับ Digital Transformation ในความเห็นของ พีระพงศ์ เจิรญพงศ์

CIO World Business Talk: EP13 Smart Hospital ของโรงพยาบาลวิมุต