Thursday, June 13, 2024
AIBig DataCIO TalkData ManagementVideos

CIO World Business Talk: EP10 หลักพิจารณาผู้ให้บริการ Data Center สำหรับองค์กรยุค Hybrid Cloud

รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ เผยให้เห็นถึงตัวแปรต่างๆ ที่เป็นปัจจัยสำหรับผู้บริหารในการเลือกศูนย์ข้อมูล ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยน ทางเทคโนโลยี ทางธุรกิจดิจิทัล รวมถึงเงื่อนไขทางกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ

นปี 2565 จะมีผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ จากต่างประเทศหลายราย ทั้งจากจีน ญี่ปุ่น ยุโรป เข้ามาตั้งศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทย รวมแล้วกว่า 20 ราย (EIC, SCB) ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบคลาวด์ ระบบคลาวด์ผสมผสาน ระบบการประมวลผลนอกศูนย์ข้อมูล การเติบโตของข้อมูลมหาศาล ที่ทำให้ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่มีเสถียรภาพ

CIO World Business ได้ตั้งโจทย์ถึง การนำเสนอ ข้อคิด คำแนะนำ สำหรับผู้บริหารในการเลือกศูนย์ข้อมูล ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยน ทางเทคโนโลยี ทางธุรกิจดิจิทัล รวมถึงเงื่อนไขทางกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ

การสัมภาษณ์ รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไอเอ็มซี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ได้ให้คำตอบถึงหลักพิจารณาผู้ให้บริการ Data Center สำหรับองค์กรยุค Hybrid Cloud

ที่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ จากต่างประเทศหลายราย ทั้งจากจีน ญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกา เข้ามาตั้งศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทย

ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบคลาวด์ ระบบคลาวด์ผสมผสาน ระบบการประมวลผลนอกศูนย์ข้อมูล การเติบโตของข้อมูลมหาศาล ที่ต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่มีเสถียรภาพ

ความเห็นของ รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ เผยให้เห็นถึงตัวแปรต่างๆ ที่เป็นปัจจัยสำหรับผู้บริหารในการเลือกศูนย์ข้อมูล ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยน ทางเทคโนโลยี ทางธุรกิจดิจิทัล รวมถึงเงื่อนไขทางกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ

CIO World Business Talk: EP10 หลักพิจารณาผู้ให้บริการ Data Center สำหรับองค์กรยุค Hybrid Cloud