Monday, June 24, 2024
CIO TalkmetaverseVideos

CIO World Business Talk: EP08 โอกาสของนักพัฒนาและธุรกิจไทยกับ Metaverse

โอกาสของนักพัฒนาโปรแกรม กราฟิกครีเอเตอร์ หรือบุคลากรในวิชาชีพไอซีที กับ Metaverse กลุ่มคนในวิชาชีพไอซีที จะสามารถก้าวเข้าไปรองรับดีมานด์ของตลาดได้อย่างไร ทักษะในเชิงของเทคโนโลยีอะไรบ้างที่จำเป็นต้องเรียนรู้ต่อการพัฒนา Metaverse

สัมภาษณ์ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โอกาสของนักพัฒนาและธุรกิจไทยบน Metaverse นำเสนอเรื่องราวของเทคโนโลยี Metaverse ในมิติของโอกาสทางธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทย ในหลายๆ รูปแบบของการลงทุน

โอกาสของคนในหลายๆ อุตสาหกรรม อาทิ เจ้าของแบรนด์สินค้า เอเจนซี่ขายพื้นที่บนโลกเสมือน นักพัฒนาโปรแกรม ผู้ลงทุน การพัฒนาฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับ Metaverse การขายสินค้าและบริการต่างๆ ฯลฯ

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้อธิบายถึง Metaverse ในมิติของความหมาย, เทคโนโลยี ความสำคัญและประโยชน์ ของเทคโนโลยีนี้

รวมถึงชี้ให้เห็นถึงโอกาสของนักพัฒนาโปรแกรม กราฟิกครีเอเตอร์ หรือบุคลากรในวิชาชีพไอซีที ในประเทศไทยกับ Metaverse และกลุ่มคนในวิชาชีพไอซีที จะสามารถก้าวเข้าไปรองรับดีมานด์ของตลาดได้อย่างไร ทักษะในเชิงของเทคโนโลยีอะไรบ้างที่จำเป็นต้องเรียนรู้ต่อการพัฒนา metaverse

อีกประเด็นที่สำคัญคือ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค มียุทธศาสตร์กับเรื่อง metaverse อย่างไร

การเตรียมตัวของผู้ประกอบการจะต้องทำอย่างไรบ้าง มีหลักการคิด หรือประเมินความพร้อมกับ ธุรกิจของตัวเองและ Metaverse อย่างไร และ ข้อคิดสำหรับ คนในอุตสาหกรรมไอซีที รวมถึงผู้ประกอบการ ณ วันที่ เทคโนโลยีใหม่กำลังพัฒนา คืออะไร

CIO World Business Talk: EP08 โอกาสของนักพัฒนาและธุรกิจไทยกับ Metaverse