Thursday, April 18, 2024
Movement

กรุงเทพประกันภัยคว้า 2 รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

ริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI รับรางวัลองค์กรดีเด่นที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นผลจากการที่กรุงเทพประกันภัยได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข การบรรเทาสาธารณภัย และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลากว่า 75 ปี

นอกจากนี้ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ยังได้รับรางวัลบุคคลผู้ทำคุณงามความดีให้กับประเทศชาติ โดยได้รับเกียรติจากพลเอก พลางกูร กล้าหาญ เลขาธิการ มูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน จากงานมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ “ฐานันดร 4” วันนักข่าวแห่งชาติ ประจำปี 2565

จัดโดยสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) ซึ่ง 2 รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่ ยกย่ององค์กรและบุคคลที่เป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติปฏิบัติของการเป็นองค์กรที่ดี พลเมืองที่ดี และมีคุณธรรมจริยธรรม ณ  สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565