Wednesday, April 24, 2024
NEWS

CIO ของ AIS คว้ารางวัล CIO75 ASEAN ตั้งเป้าหมายก้าวสู่ The Cognitive Telco

CIO ของ AIS คว้ารางวัล CIO75 ASEAN สุดยอดผู้บริหารด้านเทคโนโลยี องค์กรไทยในกลุ่มโทรคมนาคม ตั้งเป้าหมายนำขีดความสามารถของโครงข่าย 5G มาเสริมศักยภาพการทำงานให้ก้าวสู่การเป็น The Cognitive Telco

ซันเจย์ แอนดรูว์ โทมัส หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ CIO ของ AIS คว้ารางวัล CIO75 ASEAN สุดยอดผู้บริหารด้านเทคโนโลยี องค์กรไทยในกลุ่มโทรคมนาคม หนึ่งเดียวที่มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมที่สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจในมิติต่างๆ โดยการได้รับรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความตั้งใจของ AIS ที่มุ่งนำเทคโนโลยีเพื่อยกระดับและสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศ

สำหรับรางวัล CIO75 ASEAN เป็นการวัดผลงานความสำเร็จของผู้บริหารระดับสูงในสายงานเทคโนโลยีจากองค์กรต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฮ่องกง จัดโดย International Data Group (IDG) บริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกจากประเทศออสเตรเลีย

โดยใช้เกณฑ์ในเรื่องของความเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีให้เกิดการมีส่วนร่วมในมิติของการทำงานร่วมกันภายในองค์กร รวมถึงการนำนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจเพื่อให้เกิดการเติบโต ซึ่งได้คัดเลือกผู้บริหารด้านเทคโนโลยี หรือ CIO กว่า 175 ท่าน จากองค์กรชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฮ่องกง

ก้าวสู่การเป็น The Cognitive Telco
ซันเจย์ แอนดรูว์ โทมัส หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ AIS

ซันเจย์ แอนดรูว์ โทมัส หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ AIS กล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 75 CIO จากองค์กรและผู้บริหารชั้นนำกว่า 175 คน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฮ่องกง

ให้ได้รับรางวัลผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยี 75 อันดับแรกที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรในการใช้ด้านเทคโนโลยีมิติต่างๆ

ซึ่งเป็นสิ่งที่ AIS รวมถึงบุคลากรได้ตั้งเป้าหมายร่วมกันในการทำงานเพื่อนำขีดความสามารถของโครงข่าย 5G มาเสริมศักยภาพการทำงานของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ก้าวสู่การเป็น The Cognitive Telco ที่องค์กรจะสามารถสร้างเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์”

โดยการจะก้าวไปสู่การเป็น The Cognitive Telco ได้นั้นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันภายใต้มุมมอง 4 องค์ประกอบหลักคือ

  • Maximizing the Human Experience การสร้างประสบการณ์ของทั้งลูกค้า พนักงาน และพาร์ทเนอร์ เกิดความเชื่อมโยงกันในทุกมิติ
  • Modernizing platforms การปรับปรุงและยกระดับแพลตฟอร์มให้เกิดการทำงานร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆ ภายใน Ecosystem ทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาชน
  • Intelligent workflows การปรับเปลี่ยนกระบวนการร่วมกันภายในองค์กรให้มีความชัดเจน และรวดเร็ว เพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่ถูกต้องและแม่นยำ
  • Agile to the Core การสร้างวัฒนธรรมให้มีความยืดหยุ่น และคล่องตัว เชื่อมต่อกันกับทุกภาคส่วนในองค์กรอย่างไร้รอยต่อ

โดยในปีนี้ ซันเจย์ แอนดรูว์ โทมัส หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก AIS เป็นหนึ่งในผู้บริหารที่ได้รับเลือกให้เป็นสุดยอด_CIO ที่มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรด้านเทคโนโลยี และโทรคมนาคมหนึ่งเดียวของไทยที่ได้รับรางวัล

อีกทั้ง ซันเจย์ แอนดรูว์ โทมัส ยังมีบทบาทสำคัญในการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่หลากหลายเพื่อส่งต่อศักยภาพนวัตกรรมเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ทำให้ AIS ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภารกิจและเป้าหมายการขับเคลื่อนของ AIS ต่อการพัฒนาเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วนในประเทศ