Thursday, February 22, 2024
HealthTechNEWS

โรงพยาบาลตำรวจ เปิดตัวแอปพลิเคชัน POLICE PLUS ยกระดับบริการผู้ป่วย

POLICE PLUS

โรงพยาบาลตำรวจ และธนาคารกสิกรไทย ร่วมเปิดตัวแอปพลิเคชัน POLICE PLUS ชูบริการเด่นทำได้ง่ายผ่านแอปฯ นัดหมอ ตรวจสิทธิ สปสช. จ่ายเงิน พบหมอออนไลน์ พร้อมรองรับผู้ใช้บริการกว่า 450,000 รายต่อปี

รงพยาบาลตำรวจ และธนาคารกสิกรไทย ร่วมเปิดตัวแอปพลิเคชัน POLICE PLUS ใช้เทคโนโลยีสู่การแพทย์วิถีใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้พร้อมรองรับความต้องการผู้ใช้บริการกว่า 450,000 รายต่อปี ชูจุดเด่นใช้งานง่าย สามารถทำได้ด้วยตนเองผ่านแอปฯ ได้ทันที

ทั้งนัดหมอ ตรวจสิทธิ สปสช. จ่ายเงิน พบหมอออนไลน์ หวังช่วยลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอยของผู้ใช้บริการ และลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมต่อยอดบริการใหม่ด้านส่งเสริมการดูแลสุขภาพในอนาคต

พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ความร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย เป็นโครงการสำคัญในการผลักดันโรงพยาบาลตำรวจสู่การเป็นสถาบันการแพทย์ตำรวจที่ให้บริการดูแลรักษาสุขภาวะของประชาชนที่มาใช้บริการได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

ด้าน พล.ต.ท. โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ สบ8 โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวเพิ่มเติมว่า “โรงพยาบาลตำรวจ เป็นโรงพยาบาลขนาด 650 เตียง มีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน โดยปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยใช้บริการเฉลี่ย 180,000 คนต่อปี”

“การพัฒนาแอปพลิเคชัน POLICE PLUS เป็นการนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีที่ธนาคารมีความเชี่ยวชาญมาพัฒนาแอปพลิเคชัน POLICE PLUS สำหรับคนไข้ด้วยระบบบริการสุขภาพดิจิทัลที่เชื่อมโยงการใช้บริการและการบริหารจัดการของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

“ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้โรงพยาบาลพร้อมรองรับความต้องการผู้ใช้บริการกว่า 450,000 รายต่อปี ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่สะดวกมากยิ่งขึ้น เพิ่มความคล่องตัวในการทำงานของบุคลากรทางแพทย์”

POLICE PLUS

กสิกรไทยร่วมพัฒนาแอปฯ

ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า “ธนาคารกสิกรไทย มีความตั้งใจที่จะนำความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและการพัฒนาแพลตฟอร์ม เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ให้กับหน่วยงานต่างๆ”

“โดยที่ผ่านมา ธนาคารได้ร่วมกับโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่หลายแห่งอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาระบบบริการดิจิทัลและแอปพลิเคชัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ลดข้อจำกัดในระบบการดูแลสุขภาพในช่วงที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมาก รวมถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต”

“นอกจากนี้ ยังเป็นเทคโนโลยีที่เอื้อให้เกิดการต่อยอดด้วยบริการใหม่ๆ ได้อีกในอนาคต เพื่อนำการแพทย์วิถีใหม่มาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในระยะยาว สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของธนาคารกสิกรไทยในการร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืน”

ตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ

การพัฒนาแอปพลิเคชัน POLICE_PLUS ของโรงพยาบาลตำรวจ ประกอบด้วย 3 แกนหลักที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ได้แก่ ประการแรก การวางโครงสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล จากฐานข้อมูลกลางของโรงพยาบาล (Hospital Information System: HIS) มาแสดงที่แอปพลิเคชัน POLICE_PLUS เพื่อให้แสดงผลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ช่วยลดขั้นตอนและเวลาทำงาน

ประการที่ 2 การสร้างประสบการณ์การเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลผ่านแอปพลิเคชัน ที่ใช้งานที่ง่าย รวดเร็ว สามารถทำได้ด้วยตนเอง ทั้งในและนอกสถานที่ของโรงพยาบาล

และ 3) การเชื่อมโยงระบบชำระเงินและบริการทางการเงินต่างๆ โดยในอนาคตจะมีการพัฒนาฟีเจอร์ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลตำรวจ ได้รับบริการด้านสุขภาพที่สะดวก รวดเร็ว และช่วยแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์” ขัตติยา กล่าว

9 บริการในแอปพลิเคชัน POLICE_PLUS ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาลตำรวจ ได้แก่

  1. บริการตรวจสอบสิทธิ เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้ผู้ป่วยสามารถเช็กสิทธิรักษาพยาบาล 3 กองทุน ทั้งบัตรทอง ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ
  2. บริการนัดหมาย สามารถทำนัดหมาย แสดงข้อมูลรายการนัดหมาย พร้อมแสดงรายการนัดหมายของวันปัจจุบัน ส่งข้อความแจ้งเตือนเพื่อกดรหัสรับบริการในแอปฯ จากที่บ้านหรือที่อื่นก่อนมาถึงโรงพยาบาล
  3. บริการตรวจสอบลำดับการรับบริการ แสดงลำดับการรับบริการ ให้รู้ลำดับการเข้ารับบริการและขั้นตอนการใช้บริการแต่ละคลินิกได้
  4. บริการชำระเงิน สามารถชำระเงินทั้งผ่านแอป K PLUS การสแกน Thai QR Code, บัตรเครดิต และบัตรเดบิต
  5. บริการลงทะเบียนตรวจรักษา สามารถขอรับการตรวจกรณีไม่มีการนัดหมายได้ เพื่อที่จะสามารถเข้ารับการรักษาในระบบได้อย่างถูกต้องต่อไป
  6. ตรวจรักษาออนไลน์ เป็นรักษาผ่านทางระบบออนไลน์ (Telemedicine) เหมาะกับคนไข้ที่มารับการรักษาแล้ว ต้องติดตามโรคหรือบางโรคที่ไม่ต้องพบแพทย์ และมีบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์
  7. บริจาคเงินอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสงค์บริจาคเงินสมทบแก่โรงพยาบาลในการช่วยเหลือ พัฒนา และปรับปรุงในด้านต่างๆ ต่อไป
  8. ข้อมูลข่าวสาร ติดตามข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาล และข้อมูลด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์กับประชาชน
  9. ข้อมูลแผนที่ แสดงแผนที่ตั้งอาคาร คลินิก ศูนย์อาหาร ร้านค้า ในโรงพยาบาลต่างๆ

Leave a Response