Friday, June 14, 2024
NEWS

คปภ.เปิดเวทีสัมมนาผู้ไกล่เกลี่ยถอดบทเรียนข้อพิพาทด้านการประกันภัย

สำนักงาน คปภ.

สำนักงาน คปภ. เปิดเวทีสัมมนาผู้ไกล่เกลี่ยถอดบทเรียนข้อพิพาทด้านการประกันภัย พร้อมยกระดับการให้บริการประชาชนแบบครบวงจร

ชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิด “โครงการสัมมนาผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาทักษะและถอดบทเรียนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย” ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2567

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ไกล่เกลี่ยและพนักงานของสำนักงาน คปภ. ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย ใช้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพิจารณาและเทคนิคการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทต่างๆ เพื่อนำไปแก้ไข ปรับปรุง การดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 121 คน ประกอบด้วยผู้ไกล่เกลี่ยจำนวน 78 คน ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงาน คปภ. จำนวน 43 คน

ในงานสัมมนาได้รับเกียรติจาก บุญรอด ตันประเสริฐ อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการเพิ่มประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ยโดยผู้ชำนาญการ สำนักงาน คปภ.”

และ โชติช่วง ทัพวงศ์ อดีตผู้พิพากษาอาวุโส ศาลอุทธรณ์ ภาค 7 และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการความขัดแย้งและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้เกียรติเป็นวิทยากรถอดบทเรียนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและแลกเปลี่ยนความรู้ ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาข้อพิพาทด้านการประกันภัย

รวมถึงการเพิ่มเติมองค์ความรู้ในหัวข้อ “สัญญาประกันภัยสุขภาพมาตรฐานใหม่” โดย ปรียานุช จีระศิลป์ หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มนโยบายการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย และหัวข้อ “กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าและกรณีศึกษา” โดย คณานุสรณ์ เที่ยงตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และนายพงศกร ภาณุสานต์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กลุ่มกำกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยสำหรับบุคคล

สำนักงาน คปภ.

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า นับแต่สำนักงาน คปภ. เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย เป็นเวลา 8 ปี มีเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยโดยผู้ชำนาญการทั้งสิ้น 1,691 เรื่อง โดยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำเร็จจำนวน 1,320 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 78.06

ดังนั้น หากมีการถอดบทเรียนเพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในทุกๆ ปี รวมทั้งหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขก็เชื่อว่าจะทำให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสัมฤทธิผลและมีสถิติเรื่องร้องเรียนที่สามารถยุติประเด็นข้อพิพาทได้มากยิ่งขึ้น

คปภ. เร่งยกระดับบริการดิจิทัลให้ครบทุกช่องทาง

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ไกล่เกลี่ยและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกันก็เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน โดยจัดทำ แอปพลิเคชันติดตามกระบวนการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย คือ แอปพลิเคชัน OIC Protect เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัยในทุกมิติครอบคลุมครบทุกกระบวนการ

และเป็นช่องทางในการเข้าถึงระบบจัดการเรื่องร้องเรียน การไกล่เกลี่ยออนไลน์ การติดตามเรื่องร้องเรียน การนัดหมาย และการแจ้งผลการดำเนินการพร้อมทั้งการบริการแจ้งข้อมูลข่าวสาร โดยประชาชน ผู้ไกล่เกลี่ย และอนุญาโตตุลาการ

สามารถเข้าใช้งาน ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟนทั้งระบบ IOS และ Android เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนทุกคน สามารถเข้าถึงบริการของสำนักงาน คปภ. อย่างสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา

อีกโครงการหนึ่ง คือ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย ผ่านระบบ PPMS (Policyholder Protection Management System) ระยะที่ 2 ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในกระบวนการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้กับประชาชน

ตั้งแต่กระบวนการให้คำปรึกษาด้านการประกันภัย กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนด้านการประกันภัยโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยโดยผู้ชำนาญการ และกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ

นอกจากนี้ได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนงานด้านคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ให้เป็นช่องทางหรือตัวกลางในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างบริษัทประกันภัย และสำนักงาน คปภ. โดยให้มีช่องทางรับ – ส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจากระบบสารสนเทศ

ทำให้ประชาชนได้รับการบริการด้านการประกันภัยอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ประหยัด เป็นธรรม และอำนวยความสะดวกให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยในภาพรวม โดยคาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2568

“เวทีการสัมมนาผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านประกันภัยในครั้งนี้ มีความสำคัญต่อการแลกเปลี่ยนเทคนิค วิธีการ องค์ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยจากการถอดบทเรียน”

“รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ชำนาญการ อันจะเป็นการยกระดับกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านประกันภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย