Sunday, July 21, 2024
Big DataeGovernmentNEWS

อุตุฯ เปิดคลังข้อมูลขนาดใหญ่ เชื่อม GBDi ขับเคลื่อนการพยากรณ์

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดคลังข้อมูลขนาดใหญ่ เชื่อม GBDi ขับเคลื่อนการพยากรณ์ เชิงผลกระทบ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ดร.ชมภารี  ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

ร.ชมภารี  ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วย ธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร นำคณะทำงานคลังสมอง (Think Tank) ร่วมหารือกับ รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.หรือ GBDi : Government Big Data Institute) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ในการนำข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่มีปริมาณมากและมีขนาดใหญ่ (Big Data) ของกรมฯ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent : AI) เพื่อให้การพยากรณ์อากาศมีความแม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

นอกจากนั้นจะเชื่อมต่อกับการประยุกต์ใช้ที่มีประโยชน์ เข้าถึงตามกลุ่มผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคส่วนต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว การเกษตร ทั้งนี้ GBDi สามารถให้การสนับสนุนกรมอุตุนิยมวิทยาในด้านการทำ Data Visualization, Data Analytics และ AI

เดินหน้าใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ดร.ชมภารี กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพยากรณ์สภาพอากาศเพื่อการให้บริการประชาชนในภาพรวม ตลอดจนภารกิจที่เอื้อต่อความปลอดภัยของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทะเล ทางอากาศยาน และพัฒนาสถาปัตยกรรมการเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Open data เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรม

และในปีนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาจะเน้นภารกิจในการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เราจะไม่เพียงพยากรณ์สภาพอากาศ แต่จะพยากรณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศ หรือที่เรียกว่า Impact-based forecasting เพื่อให้เข้าถึงประชาชน อุตสาหกรรม สังคม ที่แตกต่างหลากหลายได้มากขึ้น การหารือร่วมกันกับ GBDi ในวันนี้เป็นการเปิดเวทีทำให้นักอุตุนิยมวิทยา วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ได้ความคิดที่สามารถเริ่มการทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี

เตรียมโชว์โครงการระยะสั้น

รศ.ดร.ธีรณี กล่าวถึงบทบาทและความพร้อมของ GBDi ที่จะนำข้อมูลขนาดใหญ่ของกรมอุตุนิยมวิทยามาใช้ประโยชน์ ว่า GBDi เห็นศักยภาพของข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์อย่างมากในหลากหลายด้าน อย่างไรก็ตาม GBDi ต้องการที่จะขับเคลื่อนโครงการในระยะสั้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการเชื่อมโยงและการวิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ผ่าน 2 โครงการหลัก คือ อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรกรรม เช่น การปลูกข้าว

ซึ่งมีการสำรวจ ศึกษาสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ และการรันแบบจำลอง เพื่อมุ่งเน้นการปลูกข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรและลดผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนที่ไม่อาจคาดเดาได้ และอุตุนิยมวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว

โดยจะใช้ความสามารถของกรมอุตุนิยมวิทยาที่สามารถพยากรณ์อากาศความละเอียดสูงในพื้นที่ระดับตำบล ที่ละเอียดถึง 2 x 2 ตารางกิโลเมตร และพร้อมเปิดระบบเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้ผู้พัฒนาโปรแกรม และเว็บไซต์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและมีประสิทธิภาพ

“นอกจากกลไกการนำข้อมูลขนาดใหญ่ของกรมอุตุนิยมวิทยามาใช้ประโยชน์แล้ว สิ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จอีกประการหนึ่งคือ โอกาสที่จะได้ทำงานที่สอดคล้องกันกับหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถนำเอาศักยภาพที่ทั้งกรม และ GBDi มีไปร่วมขับเคลื่อน และเรามั่นใจว่าจะสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด” ดร.ชมภารี กล่าวสรุป