Monday, March 27, 2023

archivettb touch

NEWS

ทีเอ็มบีธนชาต ชู 4 กลยุทธ์ มุ่งเป็นธนาคารที่ลูกค้าเลือกใช้ ชื่นชอบจนต้องบอกต่อ

ทีเอ็มบีธนชาต ชู 4 กลยุทธ์ มุ่งเป็นธนาคารที่ลูกค้าเลือกใช้ ชื่นชอบจนต้องบอกต่อ เพื่อยกระดับชีวิตทางการเงินของลูกค้าให้ดีขึ้นรอบด้าน ทั้งกลุ่ม Wealth พนักงานเงินเดือน คนมีรถ คนมีบ้าน

NEWS

ทีเอ็มบีธนชาต แจ้งแอป ttb touch ให้บริการได้แล้ว

ทีเอ็มบีธนชาต แจ้งแอป ttb touch ให้บริการได้แล้ว เสียใจและขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ