Monday, March 4, 2024

archiveTelemarketing

eGovernmentNEWS

ชัยวุฒิ ชู PDPA สร้างความเชื่อมั่นแลกเปลี่ยนข้อมูล สนับสนุนภาคการเงินและเศรษฐกิจยุคใหม่

“การนำ PDPA มาใช้ ส่งผลให้ประเทศไทย มีกฎหมาย กฎระเบียบเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส่งเสริมการทำธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ ส่งเสริมการโอนเงิน การแลกเปลี่ยนเงิน การทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศของไทย นับเป็นกลไกสำคัญสนับสนุนภาคการเงินและเศรษฐกิจยุคใหม่ของไทย”