Monday, March 27, 2023

archiveSupercomputer

NEWS

HPE ผนึก สวทช. ยกระดับ วทน.ไทย ด้วยระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์

เอชพีอี ผนึกศูนย์ไทยเอสซี ภายใต้ สวทช. ยกระดับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไทย ด้วยระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ประสิทธิภาพสูงสุดในอาเซียน