Monday, March 4, 2024

archiveState of IT

Generative AI
AIGenerative AINEWS

ผู้บริหารไอทีไทย 92% คาด Generative AI จะมีบทบาทอย่างมากในองค์กร

เซลส์ฟอร์ซ เปิดเผยผลสำรวจจากรายงาน State of IT ฉบับใหม่ล่าสุด เผยทิศทางเทรนด์เทคโนโลยีหลัก พบว่า Generative AI จะเข้ามาปฏิวัติงานด้านไอที, องค์กร 85% ใช้ low-code หรือ no-code รองรับความต้องการพัฒนาแอปฯ