Monday, March 4, 2024

archivesiammakro

Movement

แม็คโคร จับมือ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมขบวน พาณิชย์ลดราคา! Back to School

แม็คโคร จับมือ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมขบวน พาณิชย์ลดราคา! Back to School นำทัพสินค้าราคาประหยัดช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองรับเปิดเทอม

Movement

แม็คโคร รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการประจำปี 2565

ริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจค้าส่ง โดย วสันต์ สินพิทักษ์สกุล ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ธุรกิจค้าส่งแม็คโคร รับรางวัล องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ ประจำปี 2565  “ประเภทรางวัลดีเด่น จาก บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวง 

ซึ่งรางวัลดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานในภาคตลาดทุนไทยที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการจ้างงานคนพิการและสนับสนุนอาชีพคนพิการเพิ่มขึ้น

และเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานและอาชีพคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ) ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮเเอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

NEWS

แม็คโคร x โลตัส ผนึกพลังเพื่อ SME ไทย ประสานความแข็งแกร่ง หนุนผู้ประกอบการรายย่อย ผ่านแพลตฟอร์มแห่งโอกาส

หลังเข้ามาอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน การผนึกกำลังของ แม็คโคร x โลตัส เพื่อช่วยเหลือ SME ไทย ก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การดำเนินงานที่สำคัญของกลุ่มธุรกิจแม็คโคร ที่มุ่งสนับสนุนธุรกิจรายย่อยนับล้านรายให้เติบโต สร้างกระแสหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ