Monday, November 28, 2022

archivePDPA

CloudDigital TransformationNEWS

NT รุกตลาดคลาวด์ครบวงจร เดินหน้าสู่ยุค Digital Transformation

NT ต่อยอดความสำเร็จ ดันไทยสู่ดิจิทัลฮับใหญ่สุดในอาเซียน รุกตลาดคลาวด์ครบวงจรตอบโจทย์องค์กรรัฐ-เอกชน เดินหน้าสู่ยุค Digital Transformation

Digital TransformationMarTechNEWS

เครือ รพ.พญาไท-เปาโล เดินหน้ายกระดับธุรกิจสุขภาพ สู่ Digital Healthcare Provider เต็มรูปแบบ

“เครือ รพ.พญาไท-เปาโล” เดินหน้ายกระดับธุรกิจสุขภาพ สู่ Digital Healthcare Provider เต็มรูปแบบ เพื่อส่งมอบการดูแลสุขภาพทุกไลฟ์สไตล์ ผ่านทุกแพลตฟอร์มอย่างไร้รอยต่อ

NEWS

สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง ธุรกิจประกันชีวิตกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “ธุรกิจประกันชีวิตกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”โดยมี สาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นประธานปาฐกถาพิเศษและกล่าวเปิดงานสัมมนา

และได้รับเกียรติจาก ดร.ศิวรักษ์  ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บรรยายพิเศษ หัวข้อ “PDPA แนวปฏิบัติ และกรณีศึกษา” โดยภายในการสัมมนาวิชาการดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” จาก ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

และช่วงที่สอง เป็นการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ธุรกิจประกันชีวิตกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.นพ.นวนรรน  ธีระอัมพรพันธ์ุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อดิศร  พิพัฒน์วรพงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) โดยมีสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งการเสวนาดังกล่าวได้ถ่ายทอดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของธุรกิจประกันชีวิตกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตมีการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งเป็นประโยชน์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้ผู้เอาประกันภัยจนทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันชีวิตในภาพรวม พร้อมกันนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โดยมีบุคลากรในธุรกิจประกันชีวิต ผู้แทนจากสำนักงาน คปภ. ผู้แทนจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ผู้แทนจากสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ผู้แทนจากสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน รวมถึงสื่อมวลชน ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาไปเป็นแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องถูกต้องตามกฎหมาย อันจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมประกันภัยต่อไป

CloudNEWSTechnology

บลูบิค แนะองค์กรยกระดับเทคโนโลยี Cloud Computing

บลูบิค แนะองค์กรยกระดับเทคโนโลยี Cloud Computing ด้วย 5 หลักการออกแบบ ‘Cloud Architecture’ เพิ่มความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการทำงาน พร้อมลดค่าใช้จ่ายรับมือภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

CybersecurityInsurTechNEWS

ฟอร์ติเน็ตรุกตลาดประกันภัย จัดงานเสวนาอัพความรู้ความปลอดภัยไซเบอร์

ฟอร์ติเน็ต รุกตลาดประกันภัย จับมือพันธมิตร จัดงานเสวนาอุดช่องว่างความพร้อมขององค์กรพร้อมกูรูให้ความรู้องค์กรทุกขนาดยกระดับการปฏิบัติงานและความปลอดภัยไซเบอร์

NEWS

นายกฯ มอบรางวัลดีเด่นด้านปลอดภัยทางไซเบอร์ Thailand Cybersecurity Excellence Award 2022 ให้แก่ Huawei ประเทศไทย

นายกรัฐมนตรีฯ แสดงความชื่นชมการทำงานของหัวเว่ยในด้านการบ่มเพาะบุคลากรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ การแบ่งปันองค์ความรู้และทักษะความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

CloudNEWS

เทนเซ็นต์ คลาวด์ ย้ำ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ คือ โจทย์สำคัญที่ธุรกิจไทย ต้องรับมือในยุค Cloud-First

เทนเซ็นต์ คลาวด์ จับมือ “เอคซเทนด์ ไอที” จัดงาน Smart Move in Digital Era เวิร์คชอปด้านความปลอดภัย  เพื่อเตรียมพร้อมองค์กรไทย ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลส่วนบุคคล
CIO TalkCybersecurityPDPAVideos

CIO World Business Talk: EP16 ความมั่นคงปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคล กับชีวิตดิจิทัล

สัมภาษณ์ นรินทร์ฤทธิ์ เปรมอภิวัฒโนกุล (อ.ฝน ไซเบอร์) ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เรื่องการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ที่จะมีความมั่นคงปลอดภัยของ ข้อมูลส่วนบุคคล

CybersecurityNEWSPDPA

ฟอร์ติเน็ตชูสูตรสำเร็จ 2+1 เร่งรับมือการดำเนินการตาม PDPA

ฟอร์ติเน็ตชูสูตรสำเร็จ 2+1 เพื่อเร่งใช้ PDPA แนะลูกค้าที่ใช้ฟอร์ติเกตและฟอร์ติเซียม เปิดใช้โทเก้น 2FA เพื่อปฏิบัติตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ทันที

1 2 3
Page 1 of 3