Monday, November 28, 2022

archiveOpen Banking

ArticlesFinTech

ประเมินสถานการณ์ ปัญหาและการพัฒนา Open Banking

PwC คาดไทยใช้เวลาอย่างน้อย 10 ปีก่อนก้าวเข้าสู่ Open Banking อย่างเต็มรูปแบบ ต้องฝ่าด่านหลายประการเช่น ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน กฎเกณฑ์ และข้อบังคับในการเชื่อมต่อและการแลกเปลี่ยนข้อมูลของลูกค้า รวมถึงการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้า