Monday, December 4, 2023

archiveMonitoring Tools

ArticlesInfrastructureTechnology

ความท้าทาย 5 ประการในการมอนิเตอร์โครงสร้างพื้นฐานองค์กร

เซบาสเตียน ครูเกอร์ รองประธาน Paessler ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ให้ความเห็นในบทความถึงประเด็น ความท้าทาย 5 ประการในการมอนิเตอร์โครงสร้างพื้นฐาน ไอทีที่ซับซ้อน ในยุค Digital Transformation