Sunday, June 16, 2024

archiveIFC

FinTechNEWS

ttb และ IFC ลงนามความร่วมมือในการออกตราสารหนี้ เพื่อความยั่งยืนทางทะเล ครั้งแรกในไทย

ทีเอ็มบีธนชาต และ IFC ลงนามความร่วมมือในการออกตราสารหนี้ เพื่อความยั่งยืนทางทะเล (Blue Bond) โดยทีเอ็มบีธนชาตเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกที่ออกตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนทางทะเลในประเทศไทย