Monday, March 4, 2024

archiveHub

NEWS

นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 Digital Government Awards 2021

นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 “Digital Government Awards 2021” ย้ำ 3 แนวทางสำคัญมุ่งพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้าน ‘ข้อมูล แพลตฟอร์มกลาง พัฒนาบุคลากรภาครัฐ’ อำนวยความสะดวกประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐแบบครบวงจรในอนาคต