Sunday, June 16, 2024

archiveHRC

NEWS

DigiTech ASEAN Thailand 2021 ประสบความสำเร็จในรูปแบบอีเว้นท์ออนไลน์

DigiTech ASEAN Thailand 2021 Online Event ประสบความสำเร็จในรูปแบบอีเว้นท์ออนไลน์ พร้อมเดินหน้าจัดงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจเทคโนโลยีและดิจิทัลบนพื้นที่จริงในปี 2022