Wednesday, May 22, 2024

archiveDIGI

Big DataData ManagementeGovernmentNEWS

DIGI เปิดตัวแพลตฟอร์ม digi.data.go.th ชุมชนคนสาย Data

สถาบันนวัตกรรมข้อมูลแลละธรรมาภิบาลเปิดตัวแพลตฟอร์ม digi.data.go.th คอมมูนิตี้แหล่งใหม่ของคนสาย Data หวังผลักดันการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมข้อมูลเพื่อคนไทย

eGovernmentGovTechNEWSThailand4.0

DGA มอบรางวัลหน่วยงานรัฐเปิดเผยข้อมูลยอดนิยมแห่งปี

DGA มอบรางวัล DIGI Data Awards 2022 ส่งเสริมหน่วยงานรัฐ เปิดเผยข้อมูล พบ 9 หน่วยงานรัฐ คนแห่เข้าดูข้อมูลสูงสุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และการเคหะแห่งชาติ