Tuesday, May 30, 2023

archiveDBD DataWarehouse

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
NEWS

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตือนประชาชนต้องรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพออนไลน์ทุกรูปแบบ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แนะนำควรกู้เงินจากสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือและไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับใคร เตือนประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนขอสินเชื่อออนไลน์ พบมิจฉาชีพ ปลอมใบทะเบียนพาณิชย์และใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล