Tuesday, May 30, 2023

archiveData Literacy

InsurTechNEWS

ไทยประกันชีวิตปรับโครงสร้างองค์กร รองรับการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล

ไทยประกันชีวิตเสริมความแข็งแกร่ง ปรับโครงสร้างองค์กร สร้างกระบวนการทำงานให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ควบคู่การพัฒนาบุคลากร พร้อมเสริมทัพทีมผู้บริหารใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รองรับการเติบโตของธุรกิจที่เข้มแข็งและยั่งยืน