Tuesday, May 30, 2023

archiveCyber Crime

ภัยไซเบอร์
ArticlesCybersecurity

รับวัคซีนคุ้มกัน ภัยไซเบอร์ เสริมภูมิความรู้ลดความเสี่ยงการถูกหลอกทำธุรกรรมการเงิน

ภัยจาก อาชญากรรมออนไลน์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผู้บริโภคควรตระหนักรู้ คิดก่อนคลิกในการทำธุรกรรมการเงินทุกครั้ง การรู้ทัน ภัยไซเบอร์ คิดก่อนคลิกทำธุรกรรมการเงิน คือวัคซีนที่สามารถคุ้มกันความเสียหายที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับคุณ