Wednesday, May 22, 2024

archiveCobot

โคบอท
ArticlesIndustry4.0

หุ่นยนต์ โคบอท ที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตของไทย

โคบอท มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตของประเทศไทยด้วยความสามารถในการปรับปรุงผลผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และความพึงพอใจของพนักงาน เมื่อมีการนำโคบอทมาใช้งานเพิ่มมากขึ้น ประเทศไทยจะสามารถวางตำแหน่งตัวเองในฐานะผู้นำด้านการผลิตขั้นสูงและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้น

โคบอท
ArticlesCase StudyOperation TechnologyTechnology

กรณีศึกษา การใช้ โคบอท ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 50 เปอร์เซ็นต์ภายในเวลา 3 เดือน

กรณีศึกษาการใช้งาน หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานหรือ โคบอท (Cobot) ช่วยเพิ่มการผลิตให้ เซ่งเฮง เอ็นจิเนียริ่ง ผู้ผลิตรายใหญ่ของสิงคโปร์ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ภายในเวลา 3 เดือน