Monday, July 22, 2024

archiveAPEC2022

APEC2022
ArticlesNEWS

เปิดรายละเอียดปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ค.ศ. 2022

รายละเอียด เอกสารผลลัพธ์การประชุม APEC2022 ปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ค.ศ. 2022 และเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG ซึ่งสะท้อนผลสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพเอเปค 2565 ของไทย

APEC2022
NEWS

APEC2022 ได้ข้อตกลง ปฏิญญาเอเปค ค.ศ. 2022 และเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG

ข้อสรุป APEC2022 ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคเห็นพ้อง นำแนวคิดเศรษฐกิจ BCG มาขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลัง COVID-19 อย่างยั่งยืน สมดุล และครอบคลุม พร้อมรับมือความท้าทายในอนาคต