Wednesday, July 24, 2024

archiveAntifragility

NEWS

บ้านปู เพิ่ม New S-Curve ในพอร์ต ลงทุนในกองทุนเฮลธ์แคร์ในสหรัฐอเมริกา

การลงทุนในครั้งนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งของการเน้นย้ำในเรื่อง  Antifragility ของบ้านปู ที่ให้ความสำคัญกับการคว้าโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ จากความท้าทายทุกรูปแบบที่โลกกำลังเผชิญอยู่ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดครั้งใหม่ (S-Curve)