Wednesday, July 24, 2024

archiveAl

WAYLAR
AIInterviewIoTLogTech

WAYLAR แพลตฟอร์มโลจิสติกส์สัญชาติไทย ปั้น 4 ยูนิตธุรกิจลุยลูกค้า B2B รับเทรนด์โลจิสติกส์ฟื้น

ตลาดโลจิสติกส์เป็น Red Ocean ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง การทำตลาดในกลุ่มนี้ต้องสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาแพลตฟอร์มจึงเป็นอาวุธที่จะนำธุรกิจเติบโต