Wednesday, July 24, 2024

archiveAI Robotics

AINEWS

ซีพี ออลล์-PIM-ออลล์ เวลเนส เปิดเบื้องหลัง 5 แนวคิด หุ่นยนต์ส่งของสุดคิ้วท์ เดินหน้าปั้นทักษะ AI-Robotics

ซีพี ออลล์-PIM-ออลล์ เวลเนส เปิดเบื้องหลัง 5 แนวคิด “หุ่นยนต์ส่งของสุดคิ้วท์” เดินหน้าปั้นทักษะ AI-Robotics เด็กอนุบาลจนมหาวิทยาลัย สร้างนวัตกรรมต่อยอดโลกอนาคต