Sunday, July 21, 2024
InsurTechNEWS

คปภ.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น เร่งแปลงโฉมธุรกิจประกันภัยสู่ Digital Insurance

คปภ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ทุกฝ่ายเห็นตรงกันที่จะต้องเร่งแปลงโฉมธุรกิจประกันภัยสู่ Digital Insurance ให้เป็นรูปธรรม

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.)

ร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ เปิดเวทีสัมมนารับฟังความคิดเห็นตามโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมประกันภัยปรับเปลี่ยนองค์กร (Transformation) เป็น Digital Insurance ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ (Grand Richmond Hotel) จังหวัดนนทบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมประกันภัยปรับเปลี่ยนองค์กรเป็น Digital Insurance ในเบื้องต้น พร้อมทั้งเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย สภาองค์กรของผู้บริโภค สมาคมโรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น โดยการสัมมนาเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง จัดขึ้น 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า สำนักงาน คปภ. มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้อุตสาหกรรมประกันภัยปรับเปลี่ยนองค์กร (Transformation) เป็น Digital Insurance โดยได้จัดให้มีการ Kick Off โครงการนี้เมื่อช่วงเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา โดยที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ

ทั้งด้านกฎหมาย คณิตศาสตร์ประกันภัย บริหารความเสี่ยง ด้านการตลาด และด้าน IT ได้มีการทบทวนสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4

รวมถึงกฎหมายประกันภัยของประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง มีการนำข้อเสนอแนะของ World Bank และ IMF ในการประเมิน FSAP ด้านการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยมาพิจารณา มีการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดประกันภัยทางเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์และเปรียบเทียบกับ Market Structure ในต่างประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม เป็นต้น

และที่สำคัญได้มีการทำ Survey เกี่ยวกับ Digital Insurance ของบริษัทประกันภัยไทย และมีการสัมภาษณ์บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องในหลากหลายภาคส่วน ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและเป็นการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นให้กับผู้มีส่วนได้เสียกับอุตสาหกรรมประกันภัยไทย สำนักงาน คปภ. จึงได้จัดการสัมมนาเปิดรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวขึ้น ซึ่งเป็นการนำเสนอผลการศึกษาโดยอาจารย์พฤทธิพร  นครชัย จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของที่ปรึกษาศศินทร์ฯ แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านที่ 1 การกำกับดูแล เสนอแนะให้กำกับดูแลให้ผู้เล่นในอุตสาหกรรมมีสภาพแวดล้อมที่สามารถแข่งขันได้เท่าเทียมกัน อาทิ การเปิดเสรีให้มีการแข่งขันกับต่างประเทศ หรือการแข่งขันระหว่างบริษัทประกันภัยดิจิทัล

และบริษัทประกันภัยแบบดั้งเดิม เช่น การขออนุมัติหรือการมี Fast Track ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ และควรดึงดูดบริษัทประกันภัยต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศ รวมทั้งควรเพิ่มความยืดหยุ่นในการกำกับดูแลเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัลในอนาคต

โดยเสนอแนะให้สำนักงานฯ เร่งดำเนินการตามแผนการปรับการกำกับดูแล ให้เป็น Principle หรือ Objective Based มากขึ้น เช่น การกำกับดูแลแบบ Portfolio ตามระดับชั้นของความสามารถความเสี่ยงและความเข้มแข็งทางการเงินรวมทั้งขั้นตอนการอนุมัติผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเน้นความเสถียรของระบบและความปลอดภัยมากกว่ารายละเอียดปลีกย่อย

ด้านที่ 2 แนวทางการส่งเสริมดิจิทัล อาทิเช่น ส่งเสริมให้มีผู้บริหารด้านดิจิทัลของบริษัทประกันภัยมาจากอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยแนวทางควรเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในด้านเทคนิครวมถึง Mindset ของตลาดและการดำเนินธุรกิจดิจิทัลอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งควรมีการสร้าง Platform กลาง ที่บริษัทประกันภัยสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น TFRS17 ที่มีการลงทุนสูง เป็นต้น

โดยสำนักงาน คปภ. อาจเปิดโอกาสให้ Startup ที่มีความสามารถเข้ามาเป็นผู้จัดทำ Platform กลาง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย ลดการฉ้อฉลประกันภัยและต้นทุนบริษัทประกันภัย ลดภาระในการแปลงข้อมูลเข้าสู่ระบบภายในสำนักงานฯ และลดการลงทุนด้านข้อมูลที่ซับซ้อน

โดยอาจมีการเชื่อมต่อข้อมูลที่สำคัญในธุรกิจร่วมด้วย นอกจากนี้ สำนักงานฯ อาจพิจารณาการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทักษะที่จำเป็น เช่น นักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยอาจมีโครงการ Actuary Junior และควรมีการประชุมกับภาคธุรกิจอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อทราบความเป็นไปปัญหาและอุปสรรคในการหาทางออกหรือแก้ไขร่วมกัน

ตลอดจนดำเนินการร่วมกับภาครัฐอื่น ๆ เพื่อดำเนินการในด้านต่าง ๆ เช่น การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับโรงพยาบาลเอกชน และแก้ไขกฎหมายที่ปลดข้อจำกัดทางด้านการดำเนินงานด้านดิจิทัล รวมไปถึงการควบรวมบริษัทประกันภัย เป็นต้น

“การสัมมนาครั้งนี้นอกจากเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประกันภัยไทยแล้ว ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการธุรกิจประกันภัยในมิติต่าง ๆ และการพัฒนาองค์กรให้สามารถเผชิญกับบริบทของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที โดยจากการแสดงความคิดเห็น มีข้อเสนอแนะในทิศทางที่สอดคล้องกันคือ เห็นความสำคัญที่บริษัทประกันภัยจะต้องปรับเปลี่ยนองค์กรเป็น Digital

โดยควรมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในทุกกระบวนงานของระบบประกันภัย (End-to-End Process) และควรต้องให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเรื่อง IT Security โดยเห็นว่าที่ผ่านมาโครงการ OIC Sandbox ของสำนักงาน คปภ. เป็นประโยชน์อย่างมากต่อภาคธุรกิจประกันภัย สำหรับประเด็นที่เกี่ยวกับจำนวนของผู้ประกอบการในธุรกิจประกันภัยที่เหมาะสม

ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเห็นว่าควรต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการผูกขาด และการแข่งขันในธุรกิจ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้เสียผลประโยชน์ และสำนักงาน คปภ. ควรมีการกำกับดูแลที่เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ที่มาจากกลุ่ม Start-up เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ร่วมสัมมนาเห็นตรงกันว่าการควบรวมกิจการของบริษัทประกันภัย เป็นปัจจัยที่จะสร้างจุดแข็งให้กับบริษัทในการ Transform เป็น Digital Insurer เป็นต้น

ทั้งนี้ทีมที่ปรึกษาโครงการจะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมสัมมนาไปเพิ่มเติมและปรับปรุงผลการศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลให้อุตสาหกรรมประกันภัยก้าวสู่การเป็น Digital Insurance อย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย