Sunday, March 26, 2023

archiveกสทช.

ArticlesThailand4.0

กสทช. ชุดไหน ควรเป็นผู้ตัดสินใจกรณีการรวมธุรกิจทรูคอร์ปและดีแทค

ข้อกังวลกรณี การพิจารณาของ_กสทช. กับกรณี การรวมธุรกิจ ทรูคอร์ปและดีแทค จากมุมมองของ ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา_กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน