Wednesday, April 24, 2024
AIIndustry4.0IoTNEWSOT

รัฐ เอกชน การศึกษา ร่วมมือยกระดับเทคโนโลยีความปลอดภัยในงาน SISTAM 2023

SISTAM 2023

รัฐ เอกชน การศึกษา ร่วมมือยกระดับเทคโนโลยีความปลอดภัยในงาน SISTAM 2023 การประชุมและแสดงนวัตกรรม IT OT เน้นเรื่องความปลอดภัยอัจฉริยะและเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับการบำรุงรักษาในโรงงานอุตสาหกรรม

ริษัท เอ็กซโปซิส จำกัด ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท.) สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศ (TIChE) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พันธมิตรองค์กรความรู้ (Knowledge Partner) ด้วยการสนับสนุนจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและแสดงสินค้าครั้งแรกในประเทศไทยที่มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยอัจฉริยะและเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับการบำรุงรักษาในโรงงานอุตสาหกรรม ในชื่องาน SISTAM_2023 (Smart Industrial Safety & Technology for Advanced Maintenance)

ระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์มุ่งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยและการบำรุงรักษา เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย

รัฐ เอกชน การศึกษา ร่วมมือยกระดับความปลอดภัยโรงงานด้วยเทคโนโลยี

จุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี ได้กล่าวในการพิธีเปิดงานว่า “กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงานอย่างเป็นทางการ จะร่วมใช้เวทีงาน SISTAM จัดสัมมนาเรื่องความปลอดภัยอัจฉริยะที่ยั่งยืน”

“การสัมมนาไม่เพียงแต่เน้นเรื่องความปลอดภัยอัจฉริยะ และนำกรณีศึกษามาแบ่งปัน แต่ยังจะส่งเสริมยกระดับผู้ประกอบการในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว สอดคล้องกับแผนของกรมโรงงานฯ ในการชูเป้าขับเคลื่อน BCG Model เป็นวาระแห่งชาติ ปักธงปี 2570 ที่ทุกสถานประกอบกิจการโรงงานต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว”

จุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน SISTAM 2023 มหกรรม ความปลอดภัยอัจฉริยะและเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ดร.สุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กล่าวว่า “สมาคมฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เผยแพร่ และถ่ายทอดให้แก่องค์กรต่างๆ ในประเทศ สมาคมฯ ตระหนักถึงความสำคัญความปลอดภัยในโรงงาน ซึ่งปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต”

“ปีนี้ถือเป็นวาระครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สมาคมฯ ได้เปิดตัวโครงการ Thailand-Japan Decarbonization Initiative หรือ TJDI อย่างเป็นทางการ โดยโครงการนี้สอดคล้องกับนโยบาย Green Growth Strategy หรือยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวของรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบาย BCG ของรัฐบาลไทย”

“จึงเป็นโอกาสอันดีที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน SISTAM 2023 ซึ่งเป็นงานที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนในด้านความปลอดภัยและการบำรุงรักษา โดย สมาคมฯ ได้จัดแสดงบูธโครงการ TJDI และผลงานของสมาคมฯ ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา”

สุรเชษฐ์ ชโลธร นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE) กล่าวว่า “สมาคมฯ มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรเคมี ซึ่งมาตรฐานด้านความปลอดภัยถือเป็นความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี และกระบวนการด้านความปลอดภัย (Process Safety)”

“ซึ่งงาน SISTAM 2023 เป็นงานประชุมและแสดงสินค้างานเดียวที่เน้นเรื่องความปลอดภัยและการบำรุงรักษา สมาคมฯ จึงได้ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน โดยจะมีการจัดการประชุมและสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยในกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีครั้งที่ 12 ขึ้นที่งาน SISTAM_2023 ด้วย โดยจะมีการบรรยายและเสวนาในเรื่องความท้าทายในการตรวจสอบ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงในโรงกลั่น และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี”

นุชรินทร์ ภารดีวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซโปซิส จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ มีประสบการณ์การจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ มุ่งเน้นงานภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การจัดงาน SISTAM_2023 เป็นเวทีสำคัญและครั้งแรกของปีในการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและบำรุงรักษา ผู้ประกอบการในทุกภาคอุตสาหกรรม”

“โดยเฉพาะผู้ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัย การบำรุงรักษาในโรงงาน รวมถึงวิศวกร ภาครัฐ และภาคการศึกษา ที่เปิดโอกาสการเรียนรู้และนำเสนอเทคโนโลยี นวัตกรรม และโซลูชันใหม่ๆ พร้อมร่วมรับฟังการประชุมสัมมนา รวมถึงกรณีศึกษาต่างๆ มากกว่า 50 หัวข้อ”

รวมนวัตกรรมไอที ดิจิทัล และหัวข้อสัมมนา จัดเต็มด้านความปลอดภัย

ในการประชุมนี้มีการบรรยายทางด้านวิชาการและสัมมนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายหัวข้อ อาทิ การพลิกโฉมองค์กรด้านความปลอดภัยยั่งยืน กรณีศึกษาจากโรงงานดีเด่นด้านความปลอดภัย การยกระดับการประกอบการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

การลดความเสี่ยงในการทำงานด้วยการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเองขั้นประยุกต์สำหรับ TPM ระดับสูงสุด ความท้าทายในการตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสี่ยงในอุตสาหกรรมโรงกลั่นและปิโตรเคมี และหัวข้ออื่นๆ มากกว่า 50 หัวข้อ

ส่วนงานแสดงสินค้ามีหน่วยงานต่างๆ มาออกบูธจัดแสดงเทคโนโลยี ดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบอัตโนมัติ (Automation) ซอฟต์แวร์ โซลูชัน ระบบและอุปกรณ์ด้านการบำรุงรักษาและความปลอดภัย จากบริษัทชั้นนำ อาทิ Murata, Yokogawa, Alpha Com, Service Now, P-Dictor, Freewill Solutions, Astec Paint, Cikachi Electric, การไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น

งานยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรชั้นนำอย่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) ภายในงาน จะมีการจัดแสดงนวัตกรรมจรวดความเร็วเสียง CURSR-1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ Dr. Gil Moor Award, หุ่นยนต์ Walkie II เพื่อบริการในครัวเรือน และหุ่นยนต์ช่วยการเดิน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังมีหุ่นยนต์ทำความสะอาด และหุ่นยนต์ขนส่ง LUCKI BOT ของ ปตท. มาร่วมจัดแสดง

ผนวกงานประชุมระดับภูมิภาค APSS 2023

ทั้งนี้งานประชุมและการแสดงสินค้า SISTAM_2023 ได้จัดควบคู่ไปกับงานประชุมวิชาการด้านความปลอดภัยระดับเอเชียแปซิฟิค หรือ Asia Pacific Symposium on Safety 2023 (APSS 2023) ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเช่นกัน โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) หลังจากได้จัดขึ้นหลายครั้งในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี นับเป็นการร่วมสร้างเวทีสำคัญในการสร้างความตระหนักและให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยและการบำรุงรักษาในภาคอุตสาหกรรม