Tuesday, June 25, 2024
MarTechNEWS

ช้อปปี้ ผนึก สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เปิดตัวโครงการ Greener World with Shopee & TEI

‘ช้อปปี้’ ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เปิดตัวโครงการ “Greener World with Shopee & TEI” โครงการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการซึ่งผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพัฒนาและต่อยอดธุรกิจให้แข็งแกร่ง ผ่านแพลตฟอร์ม

สำหรับโครงการ “Greener World with Shopee & TEI” ถือเป็นโครงการพิเศษเปิดตัวนำร่องต้อนรับปี 2565 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการซึ่งผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองฉลากเขียวภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย รวมถึงผู้ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

สุชญา ปาลีวงศ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดช้อปปี้ (ประเทศไทย)

ภายใต้การกำกับของหน่วยงานพันธมิตร เข้าร่วมในกิจกรรมพัฒนาการขายบนโลกออนไลน์ผ่านทางแพลตฟอร์มของช้อปปี้ ซึ่งมีศักยภาพในการเข้าถึงผู้ใช้งานทั่วประเทศ และถือเป็นการเพิ่มทางเลือกของการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ใช้งานช้อปปี้ รวมถึงสร้างการรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ภาคสังคม

สุชญา ปาลีวงศ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดช้อปปี้ (ประเทศไทยกล่าวว่า ทางช้อปปี้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความตระหนักรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในระยะยาว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และด้วยพันธกิจหลักของเราในการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในประเทศไทยและภูมิภาค

“เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ที่ตอกย้ำพันธกิจดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง การเปิดตัวโครงการ “Greener World with Shopee & TEI” ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจโดยได้ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในการใช้ศักยภาพของแพลตฟอร์มของเราเพื่อช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ “Greener World with Shopee & TEI” จะถือเป็นโครงการนำร่องที่จะช่วยให้เกิดการต่อยอดในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สร้างการตระหนักรับรู้ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยได้ต่อไป”

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และ เลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้าน ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และ เลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวว่าปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมได้กลายเป็นปัญหาระดับโลก โดยหลายประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น จึงทำให้ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่ประชาคมทั่วโลกให้ความสนใจ และบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ รวมถึงประชาชนโดยทั่วไปจะเกิดประโยชน์ต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบในระยะยาวด้วย จึงได้มีความพยายามร่วมมือกันในระดับเวทีโลกเพื่อรับมือกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

โดยปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมกันและลงมือทำเพื่อส่งต่อโลกที่สวยงามให้คนรุ่นต่อๆ ไป โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับความร่วมมือกับ ช้อปปี้ ประเทศไทย ในครั้งนี้ สถาบันฯมุ่งหวังว่า โครงการ “Greener World with Shopee & TEI” จะเป็นโครงการที่ช่วยให้การสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมแก่ผู้ประกอบการที่ได้การรับรองฉลากเขียวและผู้ขายสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการรับรองโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกซื้อสินค้ารักษ์โลก และเป็นโอกาสในการดูแลโลกอีกทางหนึ่ง ให้สามารถขยายผลความสำเร็จไปสู่การลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองฉลากเขียวและผู้ขายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สนใจเข้าร่วมโครงการ“Greener World with Shopee & TEI” เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://shorturl.asia/l7AU5 เพื่อร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ แนะนำรายละเอียดแพลตฟอร์มช้อปปี้ ขั้นตอนการเปิดร้านค้า พร้อมสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับผู้ขายช้อปปี้ที่เข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะ